شرکت های تابعه

شرکت فکور صنعت تهران
شرکت ماشین سازی ویژه
شرکت کیهان تجارت دایا
شرکت فکور مغناطیس اسپادانا
شرکت تیو انرژی
شرکت نماد صنعت سدید
شرکت کیمیا سامانه سبز
شرکت کیمیا سامانه زمرد ایرانیان
شرکت مس کاوان عباس آباد
شرکت پایا زرند
شرکت سداد ماشین
شرکت راهبر فرآیند سیرجان