لیست کاربران تعریف شده در پرتال گروه

مصطفی دانش سهامدار گروه
خلیل رحمانی سهامدار گروه
حسین نصرتی سهامدار و رییس هیئت مدیره گروه
مسعود فضیلی سهامدار، مدیر عامل گروه و نایب رییس هیئت مدیره
مهرداد کارشناس سهامدار، عضو هیئت مدیره گروه و مدیر عامل شرکت کیهان تجارت دایا
امیر اسکافی مدیر طرح و برنامه گروه
محمدرضا چکینی مدیر مالی گروه
حسن کریمی مدیر پژوهش و نوآوری گروه
وحید شیخ زاده سهامدار گروه و مدیر عامل شرکت فکور صنعت تهران
علی هراتیان سهامدار گروه و مدیر عامل شرکت فکور مغناطیس اسپادانا
مجید فتحی مدیر عامل شرکت تیو انرژی
منصور حمزه سهامدار گروه و مدیر عامل شرکت نماد صنعت سدید
احمد شکری مدیر عامل شرکت کیمیا سامانه سبز
هادی دانش مدیر عامل شرکت کیمیا سامانه زمرد ایرانیان
عباس نبی الهی مدیر عامل شرکت پایا زرند
ارد بیطرف مدیر عامل شرکت مس کاوان عباس آباد
قاسم اسدی مدیر عامل شرکت راهبر فرآیند سیرجان
محمدرضا حاجیوند مدیر عامل شرکت سداد ماشین
علی شاهی رییس برنامه و بودجه گروه
زیبا شعبانی مسئول دفتر مدیرعامل و هیئت مدیره گروه
حمیدرضا صیادی مسئول دفتر گروه
علی باباییان مدیر طرح و برنامه شرکت ماشین سازی ویژه
آیدا گوهری مدیر طرح و برنامه شرکت کیهان تجارت دایا